Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle offertes zijn geldig gedurende één maand. 

Artikel 2

Bij de bestelling van maatwerk is een voorschot van 30% gebruikelijk. 

Artikel 3

Betalingen dienen contant te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum op rekeningnummer 778-5901639-20. 

Artikel 4

Bij niet-betaling van de factuur binnen de 8 dagen, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand en een verhoging van de factuur met 10% als kostendekking verschuldigd zijn. 

Artikel 5

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een bestelling, is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 50 procent van de waarde van de bestelling. 

Artikel 6

Alle materialen blijven eigendom van de verkoper tot de rekening volledig is voldaan. 

Artikel 7

Het graven van funderingen is voorzien in losse grond. Het opbreken van ondergrondse verharding kan alleen in regie. 

Artikel 8

De afvoer van afbraak materialen of overtollige grond is niet voorzien. De kosten voor de afvoer of verwerking, conform de milieuwetgeving zullen in rekening gebracht worden. Het vakkundig terug plaatsen van de bestrating is niet inbegrepen.

Artikel 9

De offerte omvat enkel wat beschreven is, alle meerwerken of werken voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden zullen in regie aangerekend worden, en dit volgens de gangbare uurlonen. 

Artikel 10

Geïnstalleerde goederen vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de verkoper zelfs indien zij nog niet betaald zijn. 

Artikel 11

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.